Cennik

Cennik świadczonej pomocy prawnej jest indywidualnie ustalany dla każdego Klienta, zarówno instytucjonalnego, jak i indywidualnego. W zależności od potrzeb, Kancelaria stosuje rozliczenie ryczałtowe, godzinowe lub stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Rozliczenie ryczałtowe

 • Opłata ryczałtowa (miesięczna) ustalana jest przez strony i opłacana miesięcznie. Ryczałt pobierany jest za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wymiarze odpowiadającym potrzebom Klienta. Klient dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT. Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Klienta, w tym prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych. W tym systemie wynagradzania Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, niezależnie od instancji. Zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego wypłacane są przez Klienta tylko w przypadku ich skutecznej windykacji od dłużnika.
 • Opłata ryczałtowa za realizację konkretnej usługi ustalana jest przez strony i opłacana po zrealizowaniu konkretnej usługi.

Rozliczenie według stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia określana jest za czas pracy wyrażony w godzinach. Czas pracy Kancelarii rozliczany jest dla każdej sprawy/konsultacji/negocjacji itp. i zestawiany w postaci ewidencji jednorazowej lub miesięcznej stanowiącej podstawę rozliczenia z Klientem. Ewidencja zostaje sporządzona w ciągu siedmiu pierwszych dni roboczych miesiąca następującego po miesiącu objętym ewidencją i wraz z fakturą VAT zostaje przesłana Klientowi.

Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1804 z późn. zm.). Klient dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.

Aktualności
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

  sn.jpeg

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19

  Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19

  Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 14/19

  W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

  ***

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2019 r., III CZP 68/18

  Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

  więcej»
 • Wzory dokumentów

  więcej»
Wizyt dzisiaj: 52, w tym miesiącu: 925, wszystkich wizyt: 155950
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms