Zakres usług

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię jest świadczona w formie kompleksowej obsługi prawnej świadczonej wyłącznie przez radców prawnych, między innymi w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego.

Kancelaria zapewnia całościową obsługę prawną podmiotom gospodarczym, organom administracji publicznej, spółdzielniom, fundacjom i stowarzyszeniom, szpitalom, kołom łowieckim, a także klientom indywidualnym.

Usługi doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego świadczymy w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo administracyjne, w tym: prawo samorządowe, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, prawo oświatowe, finanse publiczne, pomoc społeczna;
 • prawo cywilne, w tym: roszczenia dotyczące prawa własności i innych praw rzeczowych, zasiedzenie, służebności, umowy cywilnoprawne, roszczenia odszkodowawcze, prawo konsumenckie, księgi wieczyste i hipoteka, prawo spadkowe, prawo spółdzielcze i lokalowe, prawo łowieckie, egzekucja należności;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym: rozwody, separacje, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalanie pochodzenia dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, majątkowe umowy małżeńskie, podział majątku, prawo aktów stanu cywilnego;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: dokumentacja pracownicza, umowy o zakazie konkurencji, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, kontrakty menedżerskie, kary porządkowe, odwołania od decyzji ZUS i KRUS;
 • prawo gospodarcze, w tym: prawo spółek handlowych, spółki cywilne, prawo rejestrowe, postępowanie upadłościowe i naprawcze, windykacja należności, negocjacje handlowe;
 • prawo karne, w tym: reprezentowanie przed organami ścigania, prokuraturą i sądami powszechnymi;
 • prawo europejskie, w tym: pozyskiwanie środków unijnych, monitoring prawny realizowanych wniosków z dofinansowaniem unijnym (m.in. PROW, RPO); sporządzanie odwołań, protestów  i skarg do sądów administracyjnych;
 • prawo podatkowe i bankowe, w tym: podatki i opłaty lokalne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, prawo bankowe;
 • prawo zdrowia publicznego, w tym: prowadzenie działalności leczniczej, wykonywanie zawodu lekarza;
 • prawo stowarzyszeniowe, w tym: Lokalne Grupy Działania.

Doradztwo prawne

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych i przygotowywanie pism do instytucji i organów;
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień cywilnoprawnych, a także uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • doradztwo i pomoc prawna przy zawiązywaniu spółek cywilnych oraz prawa handlowego, w tym przygotowywanie aktów założycielskich, umów i statutów oraz rejestracja w CEIDG lub w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie i opiniowanie porozumień zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udział we wszelkiego rodzaju negocjacjach i innych czynnościach o charakterze prawnym;
 • windykacja należności.

Zastępstwo procesowe

 • w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed sądami polubownymi;
 • przed organami administracji publicznej, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Aktualności
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

  sn.jpeg

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 65/19

  Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020 r., III CZP 63/19

  Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2019 r., III CZP 14/19

  W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.

  ***

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2019 r., III CZP 68/18

  Nabywcy - w drodze przelewu - wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot uzasadnionych kosztów ekspertyzy zleconej osobie trzeciej tylko wtedy, gdy jej sporządzenie było w okolicznościach sprawy niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

  więcej»
 • Wzory dokumentów

  więcej»
Wizyt dzisiaj: 26, w tym miesiącu: 899, wszystkich wizyt: 155924
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms